top of page

Industrial Electric กำลังพัฒนาเทคโนโลยีและปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 

เป็นที่ยอมรับในด้านความเฉลียวฉลาดและความเสถียรของเทคโนโลยี

ไมโครโฟน SU-H

ลูกกลิ้ง SU-L

ไมโครโฟนขนาดเล็ก SU-HL

การพังทลายของ SU-P

SU-L2 ลูกกลิ้งแบบวงกลม

เซ็นเซอร์อุณหภูมิแบบพกพา

เซ็นเซอร์อุณหภูมิแบบพกพาใช้ได้กับสาขาต่างๆ

SU-H.png
SU-L.png
SU-HL.png
SU-P.png
SU-L2.png
휴대용 온도센서
디지털 PID 컨트롤러 (일반형)
bottom of page